Your Cart

Oprava a servis – GPU, Asic, Počítače, Notebooků, Monitorů…

Adresa: Opletalova 20, Praha 1

Telefon: +420 792 480 835

Obchodní podmínky

Smluvní podmínky Všeobecné smluvní obchodní podmínky

Část A Úvodní ustanovení

Článek I Všeobecná ustanovení

 • Kentino s.r.o., se sídlem Čestmírova 1358/25, Nusle (Praha 4), 140 00 Praha , IČ: 05066743, DIČ: CZ05066743
 • Provozovna Opletalova 20, Praha 1, 110 00

Prodejem:

 1. Pro domácnost
 • Výpočetní servery Asicy
 • Graficky adaptery
 • Notebooky
 • Herních konzolí,
 • Monitory
 • Projektory
 • Počítače
 • Tablety

Pozáručním servisem:

 1. Pro spotřebiče používaných v domácnosti i k podnikání nebo v provozech
 • Oprava Výpočetní servery Asicy
 • Oprava Graficky adaptery
 • Oprava Notebooky
 • Oprava Herních konzolí,
 • Oprava Monitory
 • Oprava Projektory
 • Oprava Počítače
 • Oprava Tablety
 • poradenstvím, konzultacemi
 • zpracováním odborných posudků
 • recyklací spotřebičů s možností vystavení protokolů o recyklaci

Část B

Služby, které poskytují Kentino s.r.o.

Článek I

Prodej spotřebičů podnikatelům

 1. Prodej zboží uvedeného ve čl. I odst. (1) písm. a) podnikatelům ve smyslu ustanovení 2 odst. 2 zákona č. 513/1991 SbObchodního zákoníku v platném znění (dále jen „OZ“) se realizuje na základě platně uzavřené kupní smlouvy dle ustanovení § 409 a násl. OZ mezi prodávajícím a podnikatelem (dále jen „kupující“). Cena zboží se řídí podle platného ceníku v den koupě.
 2. K převzetí zboží kupujícím dojde buď v provozovně společnosti nebo po vzájemné dohodě mezi prodejcem a kupujícím v sídle nebo v provozovně kupujícího.
 3. Při převzetí zboží se zavazuje kupující rovněž převzít fakturu za zboží a zaplatit za zboží prodávajícímu kupní cenu buď v hotovosti nebo bankovním převodem na číslo účtu prodejce a to do data splatnosti uvedeného na faktuře.
 4. V případě, že kupující projeví zájem o dodání a instalaci zboží zakoupeného od prodejce, ten zboží dodá a instaluje. Cena dodání a montáže se řídí dle platného ceníku ke dni prodeje. Za neodbornou montáž, závadu na spotřebiči, nebo na ostatním zařízení způsobenou neodbornou montáží, kterou nezrealizoval technik prodejce, nenese prodejce žádnou odpovědnost.
 5. Jestliže kupující nezaplatí kupní cenu prodejci do dne splatnosti označeného na faktuře, zavazuje se uhradit prodejci smluvní úrok z prodlení z celkové dlužné částky, tj. z kupní ceny a ceny za dopravu a instalaci zboží, pokud k dopravě a instalaci došlo, ve výši 0,1 % za každý den prodlení.
 6. V případě nezaplacení kupní ceny nebo ceny za dopravu a instalaci se kupující zavazuje zaplatit prodejci smluvní pokutu ve výši 500,- Kč za každý den prodlení.
 7. Veškerá práva která náleží prodejci na základě platně uzavření kupní smlouvy nebo jiných smluv se na základě ustanovení 401 OZ promlčují za deset let poté, co začala běžet promlčecí doba.
 8. Termín dodání musí být sjednán nejpozději tři dny předem, pokud není ujednáno jinak. K dodání zboží dochází každý všední den od 8.00 do 18.00 hodin. Ve výjimečných případech může být dodání i v pozdějších hodinách. Vždy však po vzájemné domluvě.
 9. Pokud bude předmětem kupní smlouvy zboží, které nebude mít prodejce k dispozici na skladě a bude nutné zboží objednat buď u dodavatele v ČR nebo v zahraničí, dohodnou se smluvní strany na dodací lhůtě. Pokud by z jakéhokoliv důvodu nebylo možné zboží dodat v dohodnuté dodací lhůtě, je prodejce povinen bez zbytečného odkladu o tomto informovat kupujícího a dohodnout se na prodloužení dodací lhůty.
 10. Záruční doba na prodané zboží je vždy na dohodě mezi prodejcem a spotřebitelem.
 11. Záruka se nevztahuje na nadměrně opotřebovaný výrobek, který je svým zaměřením určený pouze pro domácnost, a který si spotřebitel pořídil k podnikání a na výdělečnou činnost.
 12. V případě, že kupující zjistí vadu na zboží, je povinen bez zbytečného odkladu podat zprávu prodávajícímu o vadách zboží tak, jak ukládá ustanovení 428 OZ.

Článek II Prodej spotřebičů koncovým spotřebitelům

 1. Prodej zboží uvedeného ve čl. I odst. (1) písm. a) spotřebitelům se realizuje na základě platně uzavřené kupní smlouvy dle ustanovení 588 a násl. zákona č. 40/1964 Sb. občanského zákoníku v platném znění (dále jen „obč. zák.“) mezi prodejcem a kupujícím. Cena zboží se řídí podle platného ceníku v den koupě.
 2. Kupující je povinen za předmět koupě prodejci zaplatit kupní cenu v hotovosti při předání zboží, pokud není předem stanoveno jinak. Platba může být také provedena bezhotovostní platbou na základě faktury.
 3. Kupující je povinen se s předmětem prodeje při převzetí řádně seznámit, zejména prohlédnout si zboží, zda není viditelně poškozeno a zkontrolovat, zda je zboží funkční.
 4. Spotřebitel se zavazuje, že nebude předmět koupě používat ke komerčním účelům. Pokud by byl výrobek používán ke komerčním účelům a došlo k jeho poškození v důsledku nadměrného používání v důsledku komerčního provozu, nevztahuje se na něj záruční doba.
 5. Pokud spotřebitel zakoupí zboží v provozovně prodávajícího, a neobjedná zároveň jeho dopravu a instalaci, neručí prodejce za případné vady způsobené během přepravy a neodborné instalace tohoto zboží.
 6. V případě, že kupující projeví zájem o dodání a instalaci zboží zakoupeného od prodejce, ten zboží dodá a instaluje. Cena dodání a montáže se řídí dle platného ceníku ke dni prodeje. Za dopravu a instalaci zboží se kupující zavazuje zaplatit prodejci při koupi zboží.
 7. Jednou zakoupené zboží nebo náhradní díl, společnost již nevykupuje zpět. A to ze žádného důvodu.
 8. Reklamace zboží upravuje vedle obecně platných právních předpisů i reklamační řád, který je nedílnou součástí kupní smlouvy a smlouvy o dílo.

Článek III Prodej elektrických spotřebičů spotřebitelům prostředky komunikace na dálku

 1. Spotřebitel může uzavřít s prodávajícím kupní smlouvu prostředky komunikace na dálku, které umožňují uzavřít smlouvu bez současné fyzické přítomnosti smluvních stran.
 2. Prostředky komunikace na dálku se rozumí prostředky uvedené v ustanovení 53 odst. 1 OZ.
 3. Pokud dojde ke vzájemné komunikaci mezi spotřebitelem a prodávajícím pomocí prostředků komunikace na dálku a spotřebitel následně převezme zboží v provozovně prodejce, řídí se právní vztah smluvních stran podle 588 OZ.
 4. V případě odstoupení od smlouvy spotřebitelem do čtrnácti dnů, je spotřebitel povinen na toto upozornit prodejce a to písemnou formou nebo osobně na uvedené provozovně. Vrácené zboží musí být nepoškozené a musí mít originál obal. Uplatní-li spotřebitel právo na odstoupení od smlouvy podle odstavce 7, má dodavatel právo pouze na náhradu skutečně vynaložených nákladů spojených s vrácením zboží. Týká se poštovného a balného a nákladů na převod finančních prostředků, byla li transakce provedena bezhotovostně.

Článek IV

Servis a opravy elektrospotřebičů

Kentino s.r.o. provádí rovněž servis elektrospotřebičů.

 • Při mimozáruční opravě opravuje zhotovitel všechny značky domácích spotřebičů dovážené do ČR. V tomto případě je jedno, zda se jedná o oficiální dovoz spotřebiče prostřednictvím oficiálního zastoupení nebo individuální dovoz jiné společnosti.
 • Při Záruční opravě opravuje zhotovitel pouze značky, které jí náleží k opravě na základě Servisní smlouvy, a to na základě souhlasu nebo místního zastoupení značky, které ověří, zda se jedná o oprávněnou reklamaci a o spotřebič dovezený oficiálním distributorem.
 1. Objednání servisu se provádí telefonicky na servisní linku zhotovitele, dále prostřednictvím On-Line formuláře na webových stránkách nebo osobně na adrese provozovny Opletalova 20, Praha 1, 110 00.
 2. Spotřebič zakoupený, který je v záruční dvouleté době, opraví zhotovitel zdarma, pokud není stanoveno jinak. Dále viz část C, Reklamační řád.
 3. Zákazník se zavazuje, že do návštěvy technika za účelem opravy spotřebiče připraví dostatečný přístup k opravovanému spotřebiči. Také je povinen sdělit technikovi veškerá možná rizika, která by vedla k případnému poškození ostatních zařízení nebo vybavení bytu či domu, která by mohla nastat, pokud by technik manipuloval se spotřebičem a nebyl na tato možná rizika předem upozorněn! Pokud by tomu tak nebylo a zákazník by na opravě trval nebo neinformoval technika o těchto rizicích, provede přístup technik, který však nebude odpovídat za případnou škodu v domácnosti v souvislosti s prováděním přístupu ke spotřebiči.
 4. Jestliže by nebylo v silách technika zpřístupnit spotřebič k opravě, je oprávněn opravu odmítnout a zákazník se zavazuje uhradit vzniklé náklady s návštěvou technika a to podle platného ceníku. To platí i při stavu, kdy se při návštěvě technika objeví nepředpokládané potíže na zařízení zákazníka a nebude možné je odstranit ( nepůjde elektřina, nepůjde ethernet spojeni.).
 5. Zákazník dává souhlas k tomu, aby technik provedl potřebnou fotodokumentaci poškozené části opravovaného přístroje, která byla vadným spotřebičem poškozena, a to za účelem evidence opravy. Zvláště půjde-li o spotřebič v Záruční době. V případě odmítnutí může zhotovitel odmítnout provedení Záruční opravy.
 6. V případě, že technik zjistí, že je nutné u opravovaného přístroje vyměnit náhradní díl, který není na skladě, upozorní na toto zákazníka s tím, že zároveň určí přibližnou dobu dodání potřebného náhradního dílu. Pokud s touto dobou bude zákazník souhlasit, je technik oprávněn přijmout od zákazníka zálohu ve výši 50% ceny objednávaného ND. Minimálně však 1000 Kč. Zároveň technik sdělí zákazníkovi předpokládanou celkovou částku za opravu. Tuto částku technik zanese do Montážního listu nebo do Potvrzení o převzetí spotřebiče do opravy. Tuto částku zákazník potvrdí svým podpisem.
 7. Až do zhotovení díla může zákazník od smlouvy odstoupit. Je však podle 642 OZ odst.1 povinen uhradit zhotoviteli (servisu) celou částku, která již připadá na práce vykonané, včetně cestovného a to dle platného ceníku.
 8. V případě, že bude výrobek přijat za účelem opravy do dílny zhotovitele, a spotřebitel nebo jiný oprávněný subjekt si ho nevyzvedne nejpozději do jednoho měsíce po sjednaném termínu dokončení opravy, je povinen uhradit poplatek za uskladnění ve výši 50,- Kč za každý den po uplynutí tohoto měsíce.
 9. Pokud si spotřebitel nebo jiný oprávněný subjekt nevyzvedne věc do šesti měsíců ode dne, kdy byl povinen ji vyzvednout, bude zhotovitel postupovat podle ustanovení 656 odst. 2 a 3 OZ v platném znění.
 10. Technik není povinen jakkoliv asistovat při přemísťování spotřebiče, pokud se nejedná o běžnou manipulaci při opravě.
 11. Při demontáži vestavného spotřebiče je zákazník sám a na vlastní náklady povinen demontovat ostatní součásti zařízení a nábytku, které nejsou součástí spotřebiče a mají pouze dekorativní charakter. Pokud tak zákazník neučiní a technik, který nebude na toto riziko upozorněn, poškodí demontáží spotřebiče v této souvislosti některé součásti zařízení, nenese technik ani společnost za toto poškození žádnou odpovědnost. Pokud by také v této souvislosti došlo ke zranění technika, dochází okamžitě k přerušení práce a zakázky a technik opouští nedokončenou opravu. Zároveň pokud mu to zdravotní stav dovolí, sepíše celou událost do Montážního listu a provede fotodokumentaci. Pokud mu to zdravotní stav neumožní, informuje telefonicky zhotovitele a vyžádá si asistenci. V těchto případech si zhotovitel vyhrazuje právo vymáhat škodu a veškeré náklady spojené s tímto na zákazníkovi.
 12. V případě, kdy si spotřebitel objedná u zhotovitele opravu spotřebiče nebo návštěvu technika, bude přesně stanovený termín a hodina návštěvy. Jestliže v danou hodinu nebude spotřebitel ani jiný zástupce přítomen na dohodnutém místě, přestože technik na sjednaném místě řádně je, a nebude zakázka zrušena minimálně 24 hod. předem, se spotřebitel zavazuje uhradit zhotoviteli veškeré účelně vynaložené náklady, které společnost nemůže využít jiným způsobem. Viz platný ceník práce a cestovného.
 13. Spotřebitel se zavazuje uhradit zhotoviteli náklady nutně vynaložené ke zjištění závady spotřebiče. A to i v případě, pokud k opravě nedojde a zůstane pouze u posouzení stavu spotřebiče. Viz platný ceník práce a cestovného.
 14. V případě, kdy je již jednou sjednán termín opravy a spotřebitel se jej snaží z nějakého svého osobního důvodu posunout, musí toto prodloužení termínu opravy dát zhotoviteli písemnou formou, nebo prostřednictvím elektronického modulu na webových stránkách.
 15. Pokud dojde při samotné opravě z nějakého důvodu k navýšení ceny, může zhotovitel tuto částku navýšit až o 10% původní ceny a to bez uvědomění zákazníka. Jestliže se spotřebitel dostane do prodlení se zaplacením za poskytnutou opravu spotřebiče, je zhotovitel oprávněn mu zaslat dvě upomínky, přičemž za odeslání první upomínky bude spotřebiteli vyúčtována částka ve výši 100,- Kč a za odeslání druhé upomínky částka ve výši 500,- Kč. Pokud spotřebitel nebude reagovat ani na jednu upomínku do stanoveného data v ní vyznačeného, je zhotovitel oprávněn předat dluh k vymáhání svému právnímu zástupci.
 16. Při situaci, kdy technik zjistí, že charakter závady je takový, že není možná oprava v bytě u zákazníka, a tudíž rozhodne o převezení spotřebiče do servisu na dílenskou opravu, má zákazník dvě možnosti.
 • A. Souhlasí s odborným stanoviskem technika a umožní dokončení opravy spotřebiče v servisu zhotovitele. V tomto případě servis zajistí demontáž spotřebiče a jeho transport do servisu vlastními přepravními prostředky, včetně odborné manipulace.
 • B. Pokud zákazník nebude souhlasit s převozem svého spotřebiče do servisu, je to jeho právo a technik v tomto případě ukončí zakázku. Při záruční opravě ukončí reklamaci a informuje prodávajícího, že zákazník neumožnil svojí součinností dokončení opravy a reklamace.
 • Zákazník jako laik nemůže rozhodovat o postupu prováděné opravy. Může odmítnout dokončení opravy. O způsobu, provedení a postupu opravy rozhoduje vždy servisní středisko. Pouze servisní středisko je po opravě zodpovědné za řádné a odborné provedení opravy, tak jak vyžadují metodické postupy výrobců a příslušné normy ČSN, včetně závěrečné revize dle ČSN 331600 ed.2.
 1. Pokud zákazník dopravuje spotřebič do servisu osobně, přejímací technik řádně prohlédne spotřebič a zaznamená veškerá mechanická poškození. Za poškození spotřebiče a za vady způsobené přepravou zákazníkem nenese zhotovitel žádnou odpovědnost.
 2. Veškeré vyjímatelné součásti, které nejsou nezbytné pro opravu, budou zákazníkovi při sjednávání dílenské opravy vráceny. Stejně tak dekorativní prvky připevněné na spotřebiči.
 1. Při převzetí spotřebiče do opravy naopak servis zabezpečí veškerou maximální ochranu daného spotřebiče před poškozením i nechtěným.
 2. Spotřebič se jak do záruční tak i mimozáruční opravy přijímá pouze vyčištěný, jinak zhotovitel může přijmutí výrobku do opravy odmítnout.
 3. Zhotovitel si také vyhrazuje právo odmítnou přijmout do opravy spotřebič, který není kompletní, je polorozebraný nebo na něm jsou úpravy, které jsou v rozporu s továrním vybavením a nastavením. A to i v případě, kdy se bude jednat o záruční opravu.
 4. Spotřebitel dále souhlasí v souladu se zákonem 101/2000 sb. a jejích pozdějších předpisů, se zpracováním svých osobních údajů pro potřeby zhotovitele. Jedná se o nezbytnou vzájemnou komunikaci a o využívání zákaznické zpětné vazby, které mají v rámci interních předpisů za úkol podávat konkrétní podněty či připomínky ke zlepšování, které zhotovitel využívá prostřednictvím svých anonymních dotazníků. Jedná se o tyto údaje: Jméno a příjmení, adresa: ulice čp./čo., obec, PSČ, stručný popis místa: patro, popis místa v obci nebo osady bez jména ulice. Zhotovitel se zavazuje, že osobní údaje neposkytne v jakékoliv podobě třetí straně. Osobní údaje budou podle zákona přísně zabezpečené.
 5. Zhotovitel si vyhrazuje právo postoupit zakázku ke zhotovení třetí osobě, která zhotoví zakázku dle platného ceníku a platných Všeobecných obchodních podmínek zhotovitele Vít Dvořák, Opravujeme spol. s.r.o.

Část C Reklamační řád

 1. Reklamační řád se vztahuje na všechny výrobky, které prodejce prodává a na služby, které zhotovitel poskytuje. Je jím stanoven postup, který je nutno dodržet při zjištěných závadách spotřebitelem.
 2. Zákazník je povinen při převzetí zboží zkontrolovat, zda zboží odpovídá jeho objednávce a bez zbytečného odkladu přezkoušet, zda je výrobek funkční.
 3. Pokud se vyskytne u prodaného výrobku vada, vztahuje se na ni záruka po dobu dvaceti čtyř měsíců. V období záruční doby odpovídá prodejce za vady výrobků. Vadou se rozumí takový nedostatek věci, se kterou spojuje právní řád určité právní následky. Za faktickou vadu věci je považována skutečnost, že věc nemá takové vlastnosti, jaké jinak obvykle má mít, popřípadě jaké byly mezi účastníky daného právního vztahu dohodnuty, či jaké podpůrně nebo závazně stanoví zákon.
 4. Podnikatel nebo spotřebitel (dále jen „kupující“) je povinen zboží při převzetí řádně zkontrolovat, a to zejména zda není poškozené nebo nefunkční.
 5. V případě výskytu vady výrobku je kupující povinen tyto bez zbytečného odkladu uplatnit u prodejce.
 6. Reklamaci lze uplatnit buď písemně doporučeným dopisem, elektronickou poštou (opatřenou zaručeným elektronickým podpisem v souladu s ustanovením § 3 odst. 1 a 2 zákona č. 227/2000 Sb. o elektronickém podpisu v platném znění) nebo osobně sepsáním Reklamačního protokolu na adrese provozovny společnosti. Kupující je povinen při reklamaci prokázat doklad o nákupu reklamovaného výrobku.
 7. Pokud mezi prodejcem a kupujícím – spotřebitelem dojde k uzavření kupní smlouvy prostředky komunikace na dálku, má právo spotřebitel odstoupit od kupní smlouvy ve lhůtě do 14 dnů od převzetí plnění bez jakékoliv sankce.
 8. Záruční doba u spotřebního zboží činí 24 měsíců a začíná běžet okamžikem převzetí zboží kupujícím.
 9. Po uplynutí záruční doby na výrobek se při opravě spotřebiče poskytuje na opravu věci záruka tři měsíce od provedení opravy.
 10. Záruka se nevztahuje na světelné zdroje, na veškeré mechanické poškození a na běžné opotřebení spotřebiče. Dále se záruka nevztahuje na poškození vyjímatelných dílů, zejména ze skla nebo plastu za předpokladu, že poškození těchto dílů nezpůsobila společnost.
 11. U spotřebičů a náhradních dílů, k jejichž zprovoznění je nutná odborná montáž či demontáž, bude záruka uznána pouze tehdy, když zprovoznění a montáž provede autorizovaný servis. Jedná se o náhradní díly vyžadující odbornou montáž (spadající do dodržování nařízení vlády čl. 168/1997 Sb., kterými se stanoví technické požadavky na elektrická zařízení nízkého napětí).
 12. Záruční oprava nebude uznána v případě, kdy bude namontovaný prokazatelně jiný náhradní díl, který není určený do reklamovaného spotřebiče.
 13. Záruční oprava na náhradní díl nebude uznána, pokud spotřebitel reklamuje poškozený náhradní díl, který ale není originální díl a není určený do reklamovaného spotřebiče.
 14. Záruka na náhradní díl, nebude uznána, pokud bude reklamovaný díl vykazovat jiná mechanická poškození.
 15. Záruka se nevztahuje rovněž na výrobky, které byly zakoupeny fyzickou osobou nepodnikatelem, a které vykazují známky komerčního provozu a nadměrného opotřebení.
 16. Záruka se nevztahuje na případy, kdy mechanik po příjezdu k opravě přístroje zjistí, že přístroj nefunguje z důvodu, že bez přičinění zhotovitele nedošlo ke zprovoznění přístroje podle návodu k použití (zejm. odaretování pračky). V tomto případě je oprávněn technik vyúčtovat zákazníkovi po písemném souhlasu vzniklé náklady.
 17. Záruka se nevztahuje na případy, že přístroj je nefunkční v důsledku závady částí, ke kterým je výrobek přimontován, a není jeho součástí, popřípadě je jeho součástí, ale nedošlo k jeho pravidelné údržbě (zejm. vodovodní kohout, zásuvka, odpad apod.).
 18. Pokud servisní technik zjistí, že se jedná o neodstranitelnou vadu, má kupující právo na výměnu spotřebiče, případně na vrácení kupní ceny.
 19. Reklamaci nelze uznat zejména tehdy, pokud servisní technik zjistí neodbornou instalaci spotřebiče, neodborné zacházení se spotřebičem a nedodržení podmínek uvedených v návodu k použití spotřebiče.
 20. Při uplatnění reklamace v Záruční době se kupující prokáže prodávajícímu dokladem o prodeje a Záručním listem. Bez těchto dokladů nelze reklamaci v Záruční době uznat a provést bezplatně.
 21. Pokud se prokáže, že k závadě na spotřebiči došlo vinou spotřebitele, bude tato reklamace ze strany prodejce zamítnuta.
 22. Pokud si bude spotřebitel přát odstranění této závady, je povinen zhotoviteli uhradit cenu opravy a dopravu servisního technika na místo, kde mělo dojít k opravě spotřebiče.

Část D Závěrečná ustanovení

 1. Smluvní podmínky a Všeobecné obchodní podmínky jsou nedílnou součástí všech kupních smluv mezi prodejcem a spotřebitelem, a smluv o dílo mezi zhotovitelem a spotřebitelem.
 2. Smluvní podmínky a Všeobecné obchodní podmínky jsou nedílnou součástí všech kupních smluv mezi prodejcem a podnikatelským subjektem, a smluv o dílo mezi zhotovitelem a podnikatelským subjektem, pokud není vzájemnou smlouvou upraveno jinak.
 3. Smluvní podmínky a Všeobecné obchodní podmínky společnosti nabývají platnosti dne: 24. května 2023 a účinnosti dnem uzavření kupní smlouvy, nebo přijetím věci do záruční opravy případně uzavřením smlouvy o opravě věci, či smlouvě o dílo.
 4. Prodejce a zhotovitel si vyhrazuje právo podmínky tohoto programu kdykoliv změnit bez předchozího upozornění znění Smluvních podmínek a Všeobecných smluvních obchodních podmínek.
 5. Prodejce a zhotovitel tímto také prohlašuje, že dodržováním těchto Smluvních podmínek a Všeobecně smluvních obchodních podmínek nejsou nijak krácena spotřebitelská práva.

V Praze dne: 24.5.2023

Opravujeme po celé Evropě
Záruka na opravu
Mezinárodní tým
100% Bezpečná Pokladna